ภาคกลาง.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: ความรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้หญิง (ภาคใต้)  CLICK

 
Publication รวมหลักสูตร.jpg

003bad.jpg
banner template4.jpg

Resources at the Women's Studies Information Center include academic books, research papers, documents from meetings and seminars, periodicals, articles, novels, and educational materials.

Resources are available in both Thai and English, cover wide range of issues relevant to women in development, the role of women, women's socio - economic status, women and politics, women and law, women and environment and women and academic.

The Office Hours

On Monday to Friday at 8:30 am. - 4:30 pm. (break at noon)

Resources for Service

Educational material, Document, General books and Our Publications

  • Thai language

  • Foreign languagePR168100 Inter (3).jpg

See more information: Ph.D. Program

See more information: M.A. Program

 

UMAP Program C  ..click..

 

แนะนำหนังสือใหม่++                

 กำกึ๊ดแม่ญิง ชุมชนล้านนากับการจัดการสุรา


โดย ศูนย์สตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • สุราภาคเหนือตอนบน: การควบคุมของท้องถิ่นในมุมมองสตรีนิยม โดย ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
  • การจัดการปัญหาสุราของผู้หญิงในชุมชนเมือง: กรณีศึกษาชุมชนฟ้าใหม่ โดย พูนสุข ขันธาโรจน์
  • การจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีส่วนร่วมของสตรีและชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุบ้านตีนธาตุ เพื่อยกระดับสู่นโยบายท้องถิ่น โดย วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
  • สุรานารีกับการจัดการตนเองของชุมชนในจังหวัดพะเยา่ โดย วิเศษ สุจินพรัหม และ สหัทยา วิเศษผู้หญิงกับการจัดการ "สุราพื้นบ้าน" ของชุมชนสะเอียบ โดย เยาวลักษณ์ ยานุช
  •  ปัญหาสุราและการควบคุมของท้องถิ่นในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสตรีนิยม โดย ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
ถ้ายึดผู้หญิงหรือชุมชนเป็นตัวตั้ง
ผู้หญิงหรือชุมชนก็จะมองว่า อะไรเป็นปัญหาสำหรับเขา
จริงอยู่ที่การดื่มสุรากระทบกับสังคมโดยรวมด้วย
แต่การแก้ปัญหาของชาวบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมา "ห้าม"
แต่เป็นในลักษณะที่ว่า
ดื่มสุราได้แค่ไหน ถึงจะพอและยอมรับได้
เพราะฉะนั้นจึงมีลักษณะของการต่ารองกันเสียมากกว่า
ลักษณะเช่นนี้เป็นการจัดการที่ผู้หญิงใช้ภายในชุุมชน
เพราะว่าไม่ใช่เป็นเส้นแบ่งที่ตายตัวว่า
ตรงนี้ห้าม (ดื่มสุรา) แต่มีความยืดหยุ่น

แนะนำบทความสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษาที่น่าสนใจ++

สังคมเปลี่ยนผ่าน/เปลี่ยนผ่านสังคม:
รวมบทความวิชาการในวาระครบรอบ 50 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • เรื่องเล่าประสบการณ์ของผู้หญิง: ผู้หญิงชาติพันธ์ุ เพศภาวะ และการเปลี่ยนแปลง โดย อริยา เศวตามร์
ตั้งแต่สามีถูกจับกุมไป ในครอบครัวรวมทั้งชาวบ้านเกือบทุกคน
มิได้มีใครทำมาหากินแม้แต่น้อย เพราะต้องคอยช่วยเหลือคนที่ถูกจับกุม
เช่น การมาชุมนุมเรียกร้องที่หน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา บางครอบครัวทั้งพ่อแม่ถูกจับกุม
ลูกๆต้องคอยถามปู่ย่าว่าพ่อแม่ไปไหน

 

Recommended
 "INSIDE/OUT : LESBIAN THEORIES, GAY THEORIES" BY Shalardchai Ramitanondh   click...

Inside/Out : Lesbian Theories, Gay Theories

Recommended

"Masculine Domination" By Shalardchai Ramitanondh   CLICK...

MASCULINE DOMINATION

This Website is designed by (DhiraK)

CONNECT

Twitter & Anouncements