Gender Talk #2

Gender Talk #2 ชวนคุยเรื่องเพศภาวะ หัวข้อเรื่อง  จากคำถาม “Sex work is work?” สู่ประสบการณ์ชีวิตจริง “ฉันไม่ใช่อาชญากร ฉันเป็นลูกจ้าง ฉันทำงาน”