Gender Talk #8

หัวข้อ “เรื่องเล่าแรงงานข้ามชาติไทยในฮ่องกง” 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุริยา สมุทคุปติ์ 

วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ 

อาคารสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์