IPYG & IWPG Peace Seminar

.

การประชุมสัมมนา การรณรงค์ผลักดันให้เกิดมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการสร้างพื้นที่ปฏิรูปของผู้หญิง

การประชุมสัมมนา การรณรงค์ผลักดันให้เกิดมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
และการสร้างพื้นที่ปฏิรูปของผู้หญิง

ระหว่างวันที่ 23 - 24  ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

เวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการเรื่อง "มุสลิมและกระแสอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

เวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการเรื่อง  "มุสลิมและกระแสอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

 จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วารสารธรรมศาสตร์และกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 13 กันยายน 2557 ณ "ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ" คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วารสารธรรมศาสตร์และกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 13 กันยายน 2557
ณ "ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ" คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการขบวนผู้หญิงทบทวนความก้าวหน้าและประเมินแผนปฏิบัติการปักกิ่ง THAI CSOs Forum: Beijing + 20 Review

ในวันที่ 28 กันยายน 2557

ณ ห้องประชุมสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้ง 4 ณ กรุงปักกิ่ง  ขบวนผู้หญิงได้ประชุมร่วมกันทบทวนความก้าวหน้าและประเมินการปฏิบัติตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี หรือที่เรียกว่า “ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง”  แผนปฏิบัติการนี้ จัดเป็นวาระสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาและการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยได้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ และชี้ชัดถึงปฏิบัติการที่จะเป็นภาระรับผิดชอบของภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาคมนานาชาติและภาคเอกชนเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและสร้างมาตรการด้านต่างๆ เพื่อขจัดอุปสรรคที่กีดกั้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ขบวนผู้หญิงจึงได้จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลจากองค์กรเครือข่ายสตรีด้านต่างๆ และร่วมกันกำหนดวาระขับเคลื่อนขบวนการทางสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อไปสู่ความเสมอภาคและเสริมพลังสตรีอย่างยั่งยืน 

"Worth" France-Thailand Workshop

อาจารย์ สร้างสรรค์ ณ สุนทร และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัย École Nationale Supérieure de Création Industrielle, Paris มาจัด Workshop เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยายโดยอาจารย์ สุริยา สมุทคุปติ์ อาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ "Chiang Mai City was and still is a 'sacred' and diverse city: a personal point of view"