การประชุมและรณรงค์วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากล 22

การประชุมและรณรงค์วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากล
22 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเท่าเทียมระหว่างเพศ : CSOsGE
ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มช./ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.
สร้างสรรค์อนาคตเยาวชน/ มูลนิธิเอ็มพลัส/ Amnesty international Thailand
American Corner Chiang Mai / U.S. Consulate General Chiang Mai