"เพศภาวะในอาเซียน: ความรุนแรง และความหวัง"

กิจกรรมเสวนาวิชาการรณรงค์ยุติความรุนแรงทางเพศเนื่องในเดือนยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง วันอาทิตย์ที่ 23-วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557