ทฤษฎีและปฏิบัติการนิติศาสตร์แนวสตรีนิยม Feminist Legal Theory and Practice (FLTP)

 18-21 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมกรีนแลค รัสอร์ท เชียงใหม่ 
การอบรมที่มุ่งให้เกิดความรู้และทักษะในการวิพากษ์วิจารณ์ข้อกีดขวางที่มีการเลือกปฏิบัติและการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิของผู้หญิงในประเทศไทย,พัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อท้าทายกฎหมายและการกระทำที่เป็นการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งรณรงค์ให้เกิดความก้าวหน้าในกฎหมายสิทธิสตรีและบทบัญญัติทางนโยบายในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของนักเคลื่อนไหวสตรีนิยม นักกฎหมาย นักวางแผนนโยบายและนักปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคคลผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทุ่มเททำงานเพื่อความก้าวหน้าของสิทธิสตรีผ่านทางกฎหมายต่อไป