การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผู้หญิงภาคเหนือกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผู้หญิงภาคเหนือกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”
วันพฤหัสบดีที่ 22 – วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
จัดโดย  ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย(WeMove) ร่วมกับ International Republican Institute (IRI)
ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) 
มูลนิธิผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท (FORWARD)
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)