เสวนา “ความ (ไม่) รู้เรื่องพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทย”

การเสวนา “ความ (ไม่) รู้เรื่องพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทย”

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ห้องประชุมเล็ก)

จัดโดย ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกับ มูลนิธิพุทธสาวิกา

 

๑๓.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ น.      ประธานกล่าวเปิดงาน  โดย   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
                                                        รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม  ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ

๑๓.๔๐ น.      เสวนา “ความ (ไม่) รู้เรื่องพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทย”

                      ผู้ร่วมเสวนา       ๑. พระครูสุธรรมนาถ ผู้แทนฝ่ายพระภิกษุ

                                            ๒. ภิกษุณีธัมมนันทา (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์  กบิลสิงห์) 
                                                  ผู้แทนฝ่ายภิกษุณี

                                            ๓. อาจารย์สมฤทธิ์  ลือชัย ผู้แทนฝ่ายอุบาสก

                                            ๔. ดร.กาญจนา  สุทธิกุล ผู้แทนฝ่ายอุบาสิกา

                      ผู้ดำเนินรายการ  อาจารย์สมฤทธิ์  ลือชัย

๑๕.๓๐ น.      อภิปรายซักถาม

๑๖.๐๐ น.       ปิดงาน