เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรณรงค์สาธารณะ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ยุติธรรมระหว่างเพศและเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็กและ LGBTIQ

เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรณรงค์สาธารณะ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ยุติธรรมระหว่างเพศและเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็กและ LGBTIQ  วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559  เวลา 8.30-16.00 น. โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่