งานเสวนา "บทบาทสตรีต่อการรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนาในสังคมไทย"

มูลนิธิพุทธสาวิกา ร่วมกับภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดงานเสวนาเรื่อง "บทบาทสตรีต่อการรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนาในสังคมไทย"
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น 
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร
ภิกษุณีธัมมนันทา 
อาจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์ 
ดร.กาญจนา สุทธิกุล 
วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย