งานเสวนา "บนเส้นทางเฟมินิสต์"

งานเสวนา "บนเส้นทางเฟมินิสต์" 
นำเสวนาโดย ภิกษุณีธัมมนันทา
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศา่สตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่