การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวางแผนยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวผลักดันความเสมอภาคระหว่างเพศ"

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวางแผนยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวผลักดันความเสมอภาคระหว่างเพศ" Advocacy Strategy Planning Workshop for Women's Right and Gender Equality 2016

วันศุกร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จัดโดย ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท (FORWARD) โดยการสนับสนุนจาก สมาคมผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APWLD)   เพิ่มเติม...