การฝึกอบรมความเสมอภาคระหว่างเพศ หลักสูตร แนะนำเพศภาวะเบื้องต้น (Introduction to Gender 101)

การฝึกอบรมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

หลักสูตร แนะนำเพศภาวะเบื้องต้น (Introduction to Gender 101)

ณ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

18 สิงหาคม 2560